Zobacz, jak papierosy drenuj? tw??j portfel

O tym, jak bardzo papierosy szkodz? zdrowiu, nikogo nie trzeba ju?? przekonywa?. Przyjrzyjmy si? zatem aspektom finansowym zwi?zanym z tym na??ogiem. Tylko z pozoru ??przepalone? pieni?dze to niewielkie kwoty – w skali roku palacz puszcza z dymem nawet kilka tysi?cy z??otych.

??Palenie zabija?, ??Palenie tytoniu w czasie ci???y szkodzi Twojemu dziecku ?, ??Palenie powoduje d??ug? i bolesn? ??mier?? – to tylko niekt??re z hase?? zamieszczanych przez producent??w na paczkach papieros??w. Lista schorze?? wywo??ywanych d??ugotrwa??ym paleniem papieros??w jest d??uga, a w??r??d najcz?stszych wymienia si? m.in. nowotwory, chorob? wie??cow? serca, czy niewydolno??? p??uc. Dym z papieros??w szkodzi tak??e biernym palaczom, czyli osobom przebywaj?cym w towarzystwie osoby pal?cej papierosa.

Niestety mimo kolejnych kampanii antynikotynowych i ostrze??e?? lekarzy, papierosy s? nadal jedn? z najpopularniejszych u??ywek na ca??ym ??wiecie. S? tak??e jedyn? powszechnie dost?pn? rakotw??rcz? substancj?, z kt??rej zyski czerpie bud??et pa??stwa. A s? to zyski niema??e ?? szacuje si?, ??e w przysz??ym roku wp??ywy z akcyzy z tytu??u wyrob??w tytoniowych zasil? kas? pa??stwa kwot? 530 mln z??. To wi?cej ni?? planowano, bo od stycznia po raz kolejny wzro??nie akcyza na papierosy. Podwy??ka wyniesie 5,19 proc., a to prze??o??y si? na wzrost ceny jednej paczki papieros??w o 33 gr.

Argumenty zdrowotne nie przekonuj? zatwardzia??ych palaczy, przyjrzyjmy si? zatem finansowej stronie zwi?zanej z na??ogiem. Dzi?? koszt paczki papieros??w wynosi oko??o 8-10 z?? i jest to wydatek, kt??ry regularnie obci???a domowy bud??et palacza. W najlepszym wypadku co 2-3 dni, ale przyjmuje si?, ??e ??przeci?tny? palacz wypala oko??o 1 paczki dziennie. Przy takim tempie miesi?cznie wydatki na papierosy wynosz? ??rednio od 240 do 300 z??, a w przypadku ma????e??stwa palaczy domowy bud??et traci od 480 do nawet 600 z?? ka??dego miesi?ca. W skali roku wydatki na ten cel mog? si?ga? nawet kilku tysi?cy z??otych. Mo??e ju?? czas, by na pude??kach papieros??w znalaz??o si? has??o: ??Palenie tytoniu drenuje tw??j portfel??

Poni??ej prosta symulacja wydatk??w ponoszonych na papierosy w dw??ch wariantach ?? dla jednej osoby i dla ma????e??stwa palaczy. Za??????my, ??e pal? po paczce dziennie, a jej cena wynosi 9 z??.
koszt-paczki-papierosy-cena

W skali roku palacz puszcza z dymem ponad 3 tysi?ce z??otych. W ma????e??stwie palaczy wydatki na tyto?? przekraczaj? kwot? 6,5 tys. z??otych. W przeliczeniu na kolejne lata zbieraj? si? kwoty, kt??re zaczynaj? szokowa?. Ma????e??stwo, kt??re zdecydowa??oby si? od??o??y? ??przepalone pieni?dze? po 10 latach mia??oby do dyspozycji ponad 65 tys. z??otych samego kapita??u. Wyliczenia s? oczywi??cie nieprecyzyjne, bo zak??adaj? ??sztywn?? cen? paczki na przestrzeni omawianego okresu. Tymczasem tylko w ci?gu ostatnich kilku lat koszt paczki papieros??w wzr??s?? o kilka z??otych.

Warto jednak zwr??ci? uwag?, ??e finansowe korzy??ci z rzucenia na??ogu mo??na odnie??? ju?? w perspektywie kilku, czy kilkunastu dni. Po tygodniowej abstynencji nikotynowej w kieszeni palacza zostaje 63 z??. Z pozoru niewiele, ale jest to r??wnowarto??? dw??ch bilet??w do kina, dw??ch ksi???ek lub przeci?tnego abonamentu telefonicznego. Natomiast ju?? po dw??ch tygodniach kwota starczy na karnet na basen, si??owni? czy do klubu fitness. Rocznie palacz puszcza z dymem r??wnowarto??? nowego laptopa, markowej lustrzanki cyfrowej, czy telewizora LCD.
koszt-paczki-papierosy-oszczednosci

Jednak aby tak naprawd? odczu? ??zastrzyk? bonusowej got??wki, konieczne jest oszcz?dzanie kwot dotychczas wydawanych na papierosy. Nowoczesnym odpowiednikiem tradycyjnej ??winki skarbonki jest prosty rachunek oszcz?dno??ciowy. Taki produkt oferuje obecnie wi?kszo??? bank??w uniwersalnych. Jest to konto, na kt??re mo??na w dowolnej chwili dop??aca? ??rodki a zgromadzony kapita?? b?dzie pracowa?? w tempie kilku procent w skali roku. Pieni?dze mo??na tak??e wycofa? w dowolnej chwili nie trac?c odsetek. Zazwyczaj pierwsza wyp??ata w miesi?cu jest bezp??atna, natomiast za kolejn? bank pobiera ju?? prowizj?. Niekt??re produkty dzi?ki zastosowaniu dziennej kapitalizacji odsetek umo??liwiaj? omini?cie podatku Belki, dzi?ki czemu przynosz? wy??szy zysk ni?? ich standardowe odpowiedniki.

Warto tak??e zwr??ci? uwag?, ??e rzucenie palenia uwalnia nie tylko dodatkowe ??rodki finansowe ?? ten na????g absorbuje bowiem bardzo du??o czasu. Przyjmuj?c, ??e na jednego papierosa po??wi?ca si? 5 minut, to wypalenie ca??ej paczki zabiera palaczowi 1 godzin? i 40 minut ka??dego dnia. Ten czas mo??na przeznaczy? na kurs nauki j?zyka, jazdy samochodem, wizyt? w basenie, czy klubie fitness. Je??li po??owa tego czasu przypada na godziny pracy, to z punktu widzenia pracodawcy palacz jest mniej wydajny od pracownika niepal?cego. Poruszaj?c kwesti? oszcz?dzania czasu, warto tak??e pami?ta? o przestrogach lekarzy, kt??rzy zwracaj? uwag?, ??e ka??dy wypalony papieros skraca ??ycie palacza o kilka minut.
konto-oszczednosciowe-oprocentowanie
Nie ulega w?tpliwo??ci, ??e rzucaj?c palenie zyskujemy przede wszystkim na zdrowiu. Jednak tak??e z finansowego punktu widzenia, oszcz?dzanie na papierosach przynosi wymierne korzy??ci. Palacz mo??e od??o??y? nawet kilkaset z??otych miesi?cznie zachowuj?c dotychczasowy poziom ??ycia. Od??o??one pieni?dze mo??na przeznaczy? nie tylko na ??bonusowe? wydatki, ale tak??e na za??atanie rosn?cej dziury w domowym bud??ecie.

Wojciech Boczo??, Bankier.pl

hastagi na stronie:

#ceny papierosĂłw 2011 #cennik papierosĂłw 2011 #cennik papierosĂłw #ceny papierosow w polsce 2011 #ceny papierosĂłw w polsce #ceny papierosĂłw w niemczech 2011 #ceny papierosĂłw w niemczech #ceny papierosĂłw w polsce 2011 #cennik papierosĂłw 2011 w polsce #cennik papierosow

Authors
Top