Termin przysz??orocznej kwalifikacji wojskowej

Komisja Wsp??lna przyj???a termin przysz??orocznej kwalifikacji wojskowej
Komisja z udzia??em przedstawicieli rz?du i samorz?du rozpatrzy??a opracowany przez MSWiA projekt kontynuacji Narodowego programu przebudowy dr??g lokalnych. Jest to drugi etap programu, dzi?ki kt??remu w latach 2012-2015 b?dzie finansowana modernizacja i rozbudowa przesz??o 13 tys. km dr??g lokalnych, gminnych i powiatowych. Ponadto na posiedzeniu komisja przyj???a m.in. regulacje dotycz?ce kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

Nowy etap ??schetyn??wek? pod nazw? ??Narodowy program przebudowy dr??g lokalnych – Etap II. Bezpiecze??stwo ?? Dost?pno??? ?? Rozw??j? zosta?? zaplanowany na lata 2012 ?? 2015. B?dzie on nieco zmienion? kontynuacj? programu realizowanego w latach 2008 ?? 2011. Podobnie jak w latach ubieg??ych, jednostki samorz?du terytorialnego b?d? mog??y ubiega? si? o dofinansowanie z bud??etu pa??stwa prac w zakresie przebudowy, budowy lub remont??w dr??g powiatowych i gminnych. Nowy program rozszerzono o katalog cel??w programowych oraz zmieniono rozwi?zania m.in. w zakresie zasad finansowania.

Na realizacj? programu planuje si? przeznaczy? ???cznie 3 mld 200 mln z?? z bud??etu pa??stwa. Program b?dzie finansowany tak??e m.in. ze ??rodk??w pochodz?cych z bud??et??w uczestnicz?cych w nim gmin i powiat??w.

Zak??ada si?, ??e druga edycja programu pozwoli na przebudow?, budow? oraz remont oko??o 13 tys. 300 km dr??g lokalnych do ko??ca 2015 roku. W 2012 roku modernizacja i rozbudowa obejmie drogi lokalne o ???cznej d??ugo??ci oko??o 850 km. W latach kolejnych zadaniami programu powinno zosta? obj?tych corocznie oko??o 4 tys. 150 km dr??g lokalnych.

Program tzw. ??schetyn??wek? jest dodatkowym ??r??d??em pieni?dzy na rozw??j lokalnej infrastruktury drogowej. Nowe lub zmodernizowane drogi gminne i powiatowe przyczyniaj? si? nie tylko do poprawy bezpiecze??stwa, ale tak??e zwi?kszaj? atrakcyjno??? gospodarcz? region??w. Program przewiduje bowiem finansowanie po???cze?? sieci dr??g powiatowych i gminnych z sieci? dr??g wojew??dzkich i krajowych. Program ukierunkowany jest tak??e na popraw? stanu technicznego dr??g i zwi?kszenie bezpiecze??stwa ich u??ytkownik??w. Wnioski o dofinansowanie zada?? b?d? tak??e oceniane m.in. pod k?tem znaczenia zadania dla rozwoju obszar??w wiejskich.
Uzgodniono, ??e na posiedzeniu Rady Ministr??w minister spraw wewn?trznych i administracji przedstawi stanowisko strony samorz?dowej ?? m??wi?ce o tym, ??e proporcje dofinansowania w ramach programu powinny by? zachowane jak dotychczas i wynosi? 50%.

Podczas posiedzenia 31 sierpnia br. komisja rozpatrzy??a zar??wno projekt uchwa??y Rady Ministr??w w sprawie Narodowego programu przebudowy dr??g lokalnych – Etap II. Bezpiecze??stwo-Dost?pno???-Rozw??j, jak i projekt nowelizacji rozporz?dzenia w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorz?du terytorialnego na przebudow?, budow? lub remonty dr??g powiatowych i gminnych.

Przedstawiciele rz?du i samorz?du przyj?li podczas posiedzenia m.in. zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku, zaproponowane wsp??lnie przez resorty spraw wewn?trznych oraz obrony narodowej. W my??l projektu rozporz?dzenia termin og??oszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono na 20 stycznia 2012 roku. Kwalifikacja wojskowa potrwa od 6 lutego do 30 kwietnia 2012 roku, czyli ???cznie 60 dni roboczych i obejmie oko??o 300 tys. os??b. Kwalifikacj? przeprowadz? wojewodowie przy wsp????udziale szef??w wojew??dzkich sztab??w wojskowych oraz starost??w, w??jt??w, burmistrz??w (prezydent??w miast).

Przysz??oroczna kwalifikacja obejmie m.in.:

m???czyzn urodzonych w 1993 roku;
m???czyzn urodzonych w latach 1988-1992, kt??rzy nie maj? jeszcze okre??lonej kategorii zdolno??ci do czynnej s??u??by wojskowej;
os??b urodzonych w latach 1991-1992, kt??re zosta??y przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej s??u??by wojskowej. Dotyczy to os??b, kt??rych niezdolno??? do s??u??by up??ywa przed zako??czeniem kwalifikacji;
os??b urodzonych w latach 1991??1992, kt??re zosta??y przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej s??u??by wojskowej, a ich niezdolno??? do s??u??by ko??czy si? po 30 kwietnia 2012 roku, czyli po kwalifikacji wojskowej i je??eli osoby te, przed jej zako??czeniem z??o??y??y wniosek o zmian? przyznanej im wcze??niej kategorii zdolno??ci do czynnej s??u??by wojskowej;
kobiet urodzonych w latach 1988-1993, kt??re posiadaj? kwalifikacje przydatne do czynnej s??u??by wojskowej oraz kobiet, kt??re w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 ko??cz? nauk? w szko??ach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo s? studentkami lub absolwentkami szk???? wy??szych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, piel?gniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szk???? policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria;
osoby, kt??re uko??czy??y 18 lat i zg??osi??y si? ochotniczo do pe??nienia s??u??by wojskowej, je??eli nie posiadaj? okre??lonej kategorii zdolno??ci do czynnej s??u??by wojskowej.

Podstawa prawna: projekt rozporz?dzenia ministra spraw wewn?trznych i administracji oraz ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

Spotkaniu Komisji Wsp??lnej Rz?du i Samorz?du Terytorialnego przewodniczy?? ze strony rz?dowej Jerzy Miller minister spraw wewn?trznych i administracji. Ze strony samorz?dowej obrady poprowadzi?? Jacek Majchrowski prezydent Krakowa, wiceprezes Zwi?zku Miast Polskich. W pracach komisji wzi??? udzia?? tak??e W??odzimierz Karpi??ski sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewn?trznych i Administracji.

Komisja Wsp??lna Rz?du i Samorz?du Terytorialnego uzgodni??a 45 propozycji zmian w prawie oraz om??wi??a sprawy dodatkowe.

Komisja Wsp??lna Rz?du i Samorz?du Terytorialnego 31 sierpnia br. przyj???a r??wnie?? m.in.:

propozycje Ministerstwa Infrastruktury ?? projekt rozporz?dzenia w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elbl?gu od strony l?du;
propozycje Ministerstwa Obrony Narodowej ?? projekt rozporz?dzenia Rady Ministr??w w sprawie szczeg????owych zasad i trybu pokrywania nale??no??ci i op??at mieszkaniowych ??o??nierzom w czynnej s??u??bie wojskowej;
propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ?? projekt rozporz?dzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
propozycje Ministerstwa Zdrowia – projekt rozporz?dzenia w sprawie ??wiadcze?? gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
propozycje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ?? projekt rozporz?dzenia zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki;
propozycje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt rozporz?dzenia zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie warunk??w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni??w oraz przeprowadzania sprawdzian??w i egzamin??w w publicznych szko??ach i plac??wkach artystycznych;
propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej ?? projekt rozporz?dzenia w sprawie warunk??w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni??w i s??uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian??w i egzamin??w w szko??ach publicznych.

http://www.mswia.gov.pl

hastagi na stronie:

#pobĂłr do wojska 2012 #pobory do wojska 2012 #komisja wojskowa 2012 #kwalifikacja wojskowa 2012 #pobĂłr wojskowy 2012 #praca w wojsku 2012

Authors

Related posts

Top