Telefon na wakacje

Telefon na wakacje

Za nami pierwsze cieplejsze dni i d??ugie weekendy, kt??re wielu z nas sp?dzi??o na wyjazdach poza miasto. Jednak ??adne przed??u??one weekendy nie zast?pi? nam prawdziwych wakacji i solidnego wypoczynku. Z ca??? pewno??ci? w lipcu i sierpniu du??ym wzi?ciem b?d? cieszy??y si? wycieczki organizowane przez biura podr????y w najpi?kniejsze miejsca Hiszpanii, Portugalii, Tunezji czy Turcji. Coraz wi?kszym zainteresowaniem ciesz? si? tak??e kierunki afryka??skie i prze??ywaj?ca boom Azja. Gdziekolwiek jednak by??my nie wyje??d??ali, niekt??re rzeczy pozostaj? niezmienne ?? na przyk??ad dylemat, jakie rzeczy b?d? nam niezb?dne w g??rskiej g??uszy, czy w tropikach, z dala od domu. Czy pi?kny smartfon b?dzie idealnym rozwi?zaniem na wycieczk? w peruwia??skie g??ry? Czy drogi telefon to najlepszy wyb??r w czasie wycieczek do miejsc, kt??re s??yn? z tubylc??w o zbyt lepkich r?kach?

Zwr??ci? nale??y tak??e uwag? na fakt, ??e zmieni??a si? rola telefonu, kt??ry towarzyszy nam w trakcie wypoczynku. Nie chodzi jedynie o coraz cz?stsze zast?powanie nim aparatu fotograficznego (to nast?pi??o ju?? wcze??niej), ale tak??e o zmian? sposobu korzystania z urz?dzenia za granic?. Jeszcze niedawno ?? ze wzgl?du na wysok? stawk? ?? telefon s??u??y?? w zasadzie do wysy??ania tylko kilku SMS-??w do kraju: ?dolecieli??my?, ??wszystko ok?, ??jutro wracamy?. Obecnie koszty rozm??w i transmisji danych nadal s? oczywi??cie wy??sze, ale nie rujnuj? ju?? kieszeni. Dodatkowo, operatorzy wychodz? naprzeciw osobom podr????uj?cym, oferuj?c bardzo atrakcyjne cenowo pakiety ??wyjazdowe?. Dzi?ki temu mo??emy swobodnie korzysta? z Internetu czy Google Maps zagranic?. Unia Europejska skutecznie walczy o jak najni??sze koszty transmisji danych, po???cze?? oraz wiadomo??ci tekstowych i graficznych, dlatego mo??emy z du??ym prawdopodobie??stwem stwierdzi?, ??e w niedalekiej przysz??o??ci nie b?dziemy odczuwali r????nicy w korzystaniu z telefonu za granic? i w kraju.

Je??eli lubimy sp?dza? czas w bardzo zr????nicowany spos??b, to nie trzeba wcale d??ugo szuka? telefon??w na ka??d??? podr????. Na rynku urz?dze?? mobilnych jest firma, kt??rej oferta jest dopasowana do ka??dego typu wypoczynku ?? to brytyjska marka Kazam. Chcemy jecha? we wspomniane peruwia??skie wzniesienia? Trudno sobie wyobrazi? lepszy telefon, ni?? Kazam Life R5. Nasze dziecko nie lubi d??ugich podr????y i chcemy je zaj?? grami mobilnymi? Niedrogi telefon z serii Trooper (np. Trooper 451) b?dzie idealnym rozwi?zaniem zar??wno pod wzgl?dem funkcjonalno??ci jak i ceny, poniewa?? jest to najta??szy smartfon dost?pny na rynku. Je??li z kolei nie chcecie zabiera? wi?kszego i obci???aj?cego aparatu fotograficznego, flagowy Tornado 348 b?dzie najlepszym rozwi?zaniem.

Wspomnieli??my o trzech najcz?stszych sytuacjach wykorzystywania telefonu w podr????y. Nie jest wielk? przesad? stwierdzenie, ??e telefony kom??rkowe mog? swobodnie zast?powa? kompaktowe aparaty fotograficzne. Wspomniany Tornado 348 z matryc? 8 MPx pozwala wykona? zdj?cia bardzo dobrej jako??ci, kt??re ?? je??eli kto?? nadal woli podej??cie klasyczne ?? mo??na swobodnie wywo??a? i cieszy? si? nimi w czasie rodzinnych spotka??. Z kolei telefon, s??u???cy dzieciom do grania, powinien mie? w zasadzie dwie podstawowe cechy. Pierwsz? jest ergonomia i ??atwo??? korzystania. Nie znaczy to, ??e musi to by? bardzo du??e urz?dzenie. Wystarczy, ??e wy??wietlacz dobrze reaguje na dotyk, a telefon dobrze (pewnie) le??y w d??oni. W??a??nie te dwie cechy rozs?dny cenowo Kazam Trooper 451 posiada. Druga kwestia jest bardziej istotna ?? to jako??? i odporno??? na?? dzieci?cy spos??b korzystania z wszelkich urz?dze??. Wy??sza odporno??? na zarysowania, kurz, py?? czy wod? to teraz obligatoryjne cechy urz?dze?? mobilnych wykorzystywanych na co dzie??, a zw??aszcza w podr????y. Stosowane w telefonach Kazam wysokiej jako??ci komponenty przed??u??aj? ??ywotno??? tych urz?dze??, nawet wtedy, kiedy upadaj? lub s? ??maltretowane? przez dzieci. Dzieje si? tak przede wszystkim dzi?ki zastosowaniu szk??a ochronnego Gorilla Glass, kt??re nie do???, ??e jest du??o bardziej odporne, to jeszcze lekkie ?? jego zastosowanie nie zmienia wi?c telefonu w odwa??nik.

Trzeba sobie zda? spraw?, ??e nawet najlepiej przygotowane do ci???kich warunk??w telefony, mog? nie wytrzyma? ludzkiej inwencji lub najzwyczajniej w ??wiecie ?? pecha u??ytkownika i ulec uszkodzeniu. W tym wypadku warto zawczasu zainteresowa? si? mo??liwo??ciami zabezpieczenia si? przed takimi wydarzeniami. Istniej? trzy rozwi?zania. Pierwsze to zakup dodatkowego pakietu ochronnego od operatora. Drugie polega na ubezpieczeniu urz?dzenia w firmie specjalizuj?cej si? w dostarczaniu tego typu us??ug. Trzecie jest zdecydowanie najlepsze, poniewa?? polega na wybraniu producenta, kt??ry wszystkie wymienione us??ugi oferuje wraz z samym telefonem. Brytyjczycy z Kazam zdecydowali si? na wyd??u??enie okresu ochrony do 3 lat w przypadku smartfon??w, jednorazow? bezp??atn? wymian? wy??wietlacza w przeci?gu roku od zakupu, darmowy transport do serwisu oraz profesjonalne przetestowanie urz?dzenia po przeprowadzeniu procedury serwisowej.
Pami?ta? nale??y jeszcze o jednej wa??nej rzeczy. Takie kraje jak Chorwacja, Bu??garia czy Grecja niestety s??yn? z du??ej liczby kradzie??y. Statystyki pokazuj?, ??e w??a??nie w tych trzech krajach mienie turyst??w jest najbardziej nara??one na ??zagini?cie?. Tak jak fanaberi? nie jest ju?? korzystanie z telefonu za granic?, tak kupno taniego urz?dzenia jedynie na czas wycieczki te?? przestaje ni? by?. I nie dotyczy to jedynie telefon??w klasycznych, kt??re mog? kosztowa? nawet w okolicach 100 z??, ale tak??e smartfon??w. Dla przyk??adu w??a??cicielem Kazam Trooper 451 mo??na zosta? ju?? za nieca??e 300 z??. To tyle, co koszt walizki podr????nej, a podobnie jak ona wystarczy? mo??e na lata ?? na trzy na pewno

Przedstawili??my wiele argument??w nie tylko potwierdzaj?cych, ??e korzystanie z telefonu za granic? nie jest ju?? luksusem zarezerwowanym dla bogatszych, ale tak??e to, ??e dzisiaj mo??na dobra? urz?dzenie idealnie pasuj?ce do typu wycieczki, na jak? pod???amy. Dzieje si? tak przez obni??enie cen us??ug telekomunikacyjnych oraz samych produkt??w, w??r??d kt??rych zauwa??alne jest tak??e du??e sp??aszczenie r????nic w jako??ci urz?dze?? mobilnych. Tego sp??aszczenia nie wida? jednak w cenie ?? za podobn? jako??? mo??emy zap??aci? kilkaset z??otych albo ?? jak w przypadku telefon??w ze znanym logotypem ?? ponad dwa tysi?ce z??otych. Pod rozwag?.

Por??wnanie modeli:

Kazam Life R5 Trooper 451 Tornado 348
Wymiary (w milimetrach) 128,00 x 59,50 x 22,00 114,30 x 72,20 x 9,75 139,90 x 67,50 x 5,15
Masa (g) 168,00 164,00 95,50
Bateria (mAh) 2560 1800 2050
Aparat (MP) 2,0 z nagrywaniem wideo 5,0 z nagrywaniem HD 8,0 z AF/ 5 front
Rozmiar ekranu (cale) 2,2 5,0 TFT, FWVGA 4,8
Bluetooth / USB TAK TAK TAK / USB z OTG
Wi-Fi NIE b/g/n, A-GPS b/g/n, A-GPS
Dual SIM NIE TAK NIE
Radio FM i odtwarzacz MP3 TAK TAK TAK
Dodatki ??? Gniazdo kart Micro SD

??? Odporno???: IP67, upadek z 2m i nacisk 1,5T
??? Latarka
??? Karabi??czyk z kompasem w zestawie
??? Dono??ny tryb g??o??nom??wi?cy ??? Procesor 1,2 GHz z nagrywaniem HD
??? Pami?? 4GB + 512MB RAM +uSD
??? Dost?pne kolory: bia??y i czarny ??? Procesor 1,7 GHz Octa Core
??? Pami?? 16GB + 1GB RAM
??? Metalowa ramka
??? Szyba Gorilla Glass
??? Dost?pne kolory: bia??y i czarny

KAZAM Life R5 (1)

KAZAM Life R5 (3)

KAZAM Tornado 348 (1)

KAZAM Tornado 348 (1)

KAZAM Tornado 348 (2)

KAZAM Trooper 451 (1)

KAZAM Trooper 451 (2)

Authors

One Comment;

  1. Blog Ozonee said:

    Dzięki za świetny artykuł. Osobiście nie wyobrażam sobie (pewnie jak wiele innych osób) jakiegokolwiek dłuższego wypadu, ba! nawet krótkiego wyjścia z domu, bez telefonu. Zwłaszcza wakacyjne podróże to moment, kiedy komórka jest niezbędna. Sam przepadam za mocnymi wrażeniami, stąd jeśli wakacje, to raczej nie te na plaży z drinkiem z palemką. Ważne by i telefon komórkowy za mną nadążył. Dlatego też zainteresował mnie jeden z wymienionych, a mianowicie Kazam – wygląda na aparat, który przetrwa nawet najbardziej ekstremalne wakacje ; ) Z pewnością spróbuję się dowiedzieć czegoś więcej o tym modelu. Pozdrawiam i zapraszam do siebie na bloga, chociażby po inspiracje w temacie wakacyjnych wypadów : )

Comments are closed.

Top