Spos??b na prezent dla m???czyzny

Spos??b na prezent dla m???czyzny
Wyb??r gwiazdkowego prezentu dla m???czyzny stanowi nie lada wyzwanie. Je??eli jego pasj? jest majsterkowanie, warto kupi? narz?dzia, kt??rych w warsztacie nigdy za wiele. Zestawy skompletowane z r????nego typu kluczy stanowi? ciekawe rozwi?zanie.

Osobno czy w zestawie?
Wed??ug Marcina Koniecznego z firmy Seba, wy???cznego dystrybutora narz?dzi marki Kamasa Tools w Polsce, klucze umieszczone w zestawie s? z regu??y tak skonfigurowane, by ka??dy element by?? przydatny i gotowy do u??ycia w zale??no??ci od potrzeb. Cz?sto w trakcie pracy w warsztacie m???czy??ni trac? czas na odnalezienie w??a??ciwego klucza. Zdarza si?, ??e brakuje konkretnego rozmiaru. Zestaw w tym przypadku jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwi?zaniem ?? m??wi Konieczny

Co wyr????nia dobre klucze?
Narz?dzia powinny charakteryzowa? si? przede wszystkim dok??adno??ci?, co zapewnia bezawaryjn? i szybk? prac?. Dzi?ki temu ryzyko uszkodzenia ??rub czy nakr?tek zostaje zminimalizowane. Ergonomiczny kszta??t kluczy pozwala na pewny chwyt, a ich odpowiednie wywa??enie zagwarantuje przenoszenie si??y skr?tu bezpo??rednio na ??rub?.

Narz?dzia marki Kamasa Tools s? wytwarzane zgodnie z mi?dzynarodowymi normami i przy zapewnieniu ??cis??ej kontroli jako??ci. Posiadaj? do??ywotni? gwarancj? na czas nieokre??lony, jako uzupe??nienie obowi?zuj?cego prawa do reklamacji. Zanim trafi? do u??ytkownik??w, s? sprawdzane przez specjalny zesp???? ds. rozwoju Kamasa Tools ?? dodaje Konieczny.

Zestawy nie do zdarcia

Uniwersalny komplet kluczy nasadowych K 25007, z??o??ony z 34 element??w, zawiera grzechotk? z dwukomponentowym uchwytem, nasadki sze??ciok?tne, ko??c??wki p??askie i krzy??akowe, z???czki, przed??u??ki, nasadki do ??wiec zap??onowych, przegub uniwersalny oraz szeroki zakres no??y do nacinania gwint??w. Podstaw? zestawu stanowi dwukierunkowa grzechotka, zaopatrzona w precyzyjny 72 z?bowy mechanizm, pozwalaj?cy na znaczny skok gwintu przy niewielkim, pi?ciostopniowym obrocie. Wszystkie elementy zestawu zosta??y wykonane z trwa??ego stopu stali chromowo-wanadowej. Ca??o??? przechowywana jest w specjalnie wyprofilowanej skrzynce o niewielkich rozmiarach

K 25007 ?? Cena: ok. 325 z?? brutto

Mechanizm trzech cztero-rozmiarowych kluczy grzechotkowych, wchodz?cych w sk??ad zestawu K 2801, zosta?? przetestowany podczas 50 tysi?cy cykli pod obci???eniem, co gwarantuje ich wytrzyma??o???. Klucze grzechotkowe K 2801 s? dwukierunkowe. Posiadaj? mo??liwo??? odwr??cenia kierunku obrotu przy pomocy pokr?t??a steruj?cego. Poszczeg??lne oczka zawieraj? mocny 72-z?bowy mechanizm pozwalaj?cy na znaczny skok gwintu przy niewielkim, pi?ciostopniowym obrocie. Dodatkowo, pasuj? do dw??ch rozmiar??w ??rub. Dzi?ki temu, za pomoc? tylko tych trzech kluczy mo??na poradzi? sobie z najbardziej popularnymi rozmiarami od 8 mm do 19 mm.
K 2801 ?? Cena: ok. 304 z?? brutto

Klucze dwustronne p??asko-grzechotkowe, ??amane, 10-19 mm, wchodz?ce w sk??ad zestawu K 2823, zosta??y w ca??o??ci obudowane wysokiej jako??ci stal? chromowo-wanadow?, odporn? na du??e napr???enia. S? bardzo dok??adne, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia ??rub czy nakr?tek. Posiadaj? wytrzyma??y mechanizm jednokierunkowy o ma??ym skoku zapadki z 72. z?bami – wymaga tylko 5 stopni obrotu. Dzi?ki mo??liwo??ci zgi?cia grzechotki, klucze u??atwiaj? ponadto prac? w miejscach trudnodost?pnych po???cze?? ??rubowych. Narz?dzia umieszczone w zestawie zawieraj? najcz???ciej u??ywany zakres rozmiar??w i szeroki zakres nasadek ?? od 10mm do 19 mm – co znacznie zwi?ksza zakres ich zastosowania.

K 2823 ?? cena: ok. 409 z?? brutto

wi?cej informacji na: www.kamasatools.pl

Kamasa Tools to szwedzkie narz?dzia wysokiej klasy przeznaczone dla specjalist??w. Firma istnieje w Szwecji od 1968 roku, a do 1977 roku jest cz???ci? KGK Group. Jedynym dystrybutorem narz?dzi Kamasa Tools w Polsce jest firma Seba. Narz?dzia wyr????niaj? si? trwa??o??ci?, jako??ci? wykonania i s? obj?te do??ywotni? gwarancj?.

hastagi na stronie:

#prezent dla dojrzałego mężczyzny #prezent dla mężczyzny

Authors

Related posts

Top