Robert Wola??ski z Headlines

Agencja Headlines Porter Novelli zacz???a prac? nad wystaw? oraz promocj? albumu fotografii Roberta Wola??skiego. Obs??ug? nowego klienta zajmie si? dzia?? Art & Fashion pod kierownictwem Izabeli Sawickiej. Agencja jest odpowiedzialna za znalezienie partner??w do realizacji projektu, a tak??e obs??ug? mediow? wystawy i albumu. Za kontakty z mediami odpowiada? b?dzie Joanna Lichocka z Headlines.

ROBERT WOLA??SKI
G????wne pole tw??rczo??ci Roberta Wola??skiego stanowi fotografia portretowa. Z twarzy ciekawego cz??owieka mo??na wykrzesa? nieprawdopodobne rzeczy ?? m??wi autor. Ludzie s? dla niego ??r??d??em inspiracji, wyj?tkow? s??abo??? ma do aktor??w i ich ??wiata. Pomys????w na zdj?cia szuka we wszystkim: albumach, poczt??wkach, filmach oraz malarstwie – bez wzgl?du na epok? i artyst?.

Fotografi? zainteresowa?? si? jako nastolatek. W 1985 roku rozpocz??? studia w ???dzkiej Szkole Filmowej na wydziale operatorskim. Trzy lata p????niej (1988 r.) wyjecha?? do Pary??a, gdzie sp?dzi?? prawie 10 lat. By?? asystentem wybitnego francuskiego operatora Thierry??ego Arbogast – ulubie??ca Luc??a Besson (Nikita, Leon Zawodowiec ??), z kt??rym wsp????pracowa?? na planie fabularnym jak i reklamowym. By?? operatorem kamery a tak??e fotoreporterem. Jednak mi??o??? do fotografii okaza??a si? silniejsza. Obecno??? w stolicy mody zaowocowa??a mo??liwo??ci? sfotografowania kolekcji Jean-Paul Gaultier, Chrystian Lacroix, Lecoanet Hemant, a tak??e zdj?? do kampanii reklamowych (Complices, Orangina, Naf Naf). Portretowa?? wiele wybitnych postaci jak Marcelo Mastroianni, Rossy de Palma, Jeanne Moreau czy Leonard Cohen.

Od 1997 roku pracuje r??wnie?? w Polsce. O jego prace zabiegaj? czo??owe pisma, takie jak Elle, Viva!, Tw??j Styl, Pani, a jego zdj?cia cz?sto wygrywaj? w konkursach na najlepsze ok??adki prasowe (Pani, Foyer, Viva!). Jego prace cz?sto nagradzane s? w konkursach fotografii reklamowej: Chimera (trzykrotnie), Idea Awards (dwukrotnie), Crackfilm Festiwal (dwukrotnie).

Wsp????pracuje z wieloma wybitnymi artystami. Zdj?cia autorstwa Wola??skiego znalaz??y si? na ok??adkach p??yt m.in. Anny Marii Jopek, Kayah, Reni Jusis, Edyty G??rniak czy Ireny Santor.
Jest autorem zdj?? do wyj?tkowych plakat??w Teatru Narodowego w Warszawie (Fedra, Czekaj?c na Godota, ??luby Panie??skie, Mi??o??? na Krymie, Tartuffe) i film??w (m.in. Wied??min, Nigdy w ??yciu??).

hastagi na stronie:

#headlines zdjęcia

Authors

Related posts

Top