Pierwsi ludzie wsp????cze??ni u??ywaj? ognia do wytwarzania trwalszych i lepszych narz?dzi

Naukowcy, kt??rych prace s? finansowane ze ??rodk??w unijnych, rzucaj? nowe ??wiat??o na behawioraln? ewolucj? cz??owieka badaj?c, jak pierwsi wsp????cze??ni ludzie w Afryce Po??udniowej wykorzystywali ogie?? w celu podniesienia jako??ci i skuteczno??ci narz?dzi z kamienia. Odkrycia, opublikowane w czasopi??mie Science, pokazuj?, ??e ludzie prawdopodobnie zacz?li rozwi?zywa? z??o??one problemy mniej wi?cej w czasie, kiedy pojawi??a si? wsp????czesna linia genetyczna (200.000-150.000 lat temu), co przeczy wcze??niejszym raportom, wed??ug kt??rych te umiej?tno??ci rozwin???y si? p????niej.

20090817_1Mi?dzynarodowy zesp???? naukowc??w odkry??, ??e pierwsi ludzie wsp????cze??ni ??yj?cy w jaskiniach w Mossel Bay i Still Bay w Afryce Po??udniowej oko??o 70.000 lat temu wypalali i roz??upywali konglomerat o spoiwie krzemionkowym (bardzo twarda ska??a), aby wytwarza? narz?dzia z kamienia. Ogrzewaj?c konglomerat zmieniali struktur? ska??y i przekszta??cali j? w doskona??y surowiec, kt??ry wykorzystywali do wytwarzania bardziej zaawansowanych narz?dzi.

“Kontrolowane wykorzystanie ognia by??o prze??omowym wynalazkiem, kt??ry umo??liwi?? gotowanie, wytwarzanie ciep??a i ??wiat??a oraz ochron? przed drapie??nikami” – jak pokazuj? wyniki bada??. “Obr??bka cieplna i jej wymogi stanowi? dow??d wa??nego post?pu technologicznego, bowiem ogie?? musia?? by? precyzyjnie wykorzystywany jako narz?dzie technologiczne.”

Autor naczelny, Kyle Brown, doktorant na Uniwersytecie w Kapsztadzie, Afryka Po??udniowa, oraz kierownik bada?? w terenie oraz laboratorium w Mossel Bay z ramienia Instytutu Pochodzenia Cz??owieka Uniwersytetu Stanowego w Arizonie (ASU), USA, powiedzia??: “Na??wietlenie przez nas procesu obr??bki cieplnej pokazuje, ??e pierwsi ludzie wsp????cze??ni w??adali ogniem w umiej?tny i wyrafinowany spos??b.”

“Pokazujemy, ??e pierwsi ludzie wsp????cze??ni wykorzystywali 72.000 lat temu, a by? mo??e nawet 164.000 lata temu, w regionie nadbrze??nej Afryki Po??udniowej ??ci??le kontrolowane paleniska w z??o??onym procesie ogrzewania kamienia i zmiany jego w??a??ciwo??ci – znanym jako obr??bka cieplna” – dodaje.

Profesor Curtis Marean z ASU, kierownik projektu i wsp????autor raportu z bada??, zwr??ci?? uwag? na to, ??e kto?? odkry??, i?? ??atwiej jest roz??upa? kamie?? po rozgrzaniu go.

“Ta wiedza zosta??a nast?pnie przekazana i w spos??b w??a??ciwy jedynie cz??owiekowi, z??o??ono??? technologii powoli wzrasta??a wraz z rozwojem zaawansowania procesu ogrzewania, sch??adzania i ??upania” – wyja??nia.

Ten cenny proces technologiczny zosta?? opracowany wraz z pojawieniem si? u ludzi z??o??onego procesu poznawania i m??g?? si? rozpowszechni?, gdy?? na tym etapie j?zyk ju?? by?? wystarczaj?co rozwini?ty, aby mo??na go by??o wykorzysta? jako narz?dzie do nauczania i uczenia si?.

W towarzysz?cym artykule, John Webb i Marian Domanski wyja??niaj?, ??e wykorzystanie ognia “jako narz?dzia technologicznego stanowi pierwszy krok w ewolucji sposob??w kontrolowania swojego ??rodowiska przez cz??owieka”. Pisz?, ??e obr??bka cieplna pojawi??a si? w Afryce mniej wi?cej w tym samym czasie, co “powszechne dowody symbolicznych zachowa??, wskazuj?ce na rosn?c? z??o??ono??? zdolno??ci poznawczych”.

Jak dodaj?: “Poprzez umo??liwienie wytwarzania skuteczniejszych narz?dzi, obr??bka cieplna mog??a istotnie pom??c pierwszym ludziom wsp????czesnym w szybkim przej??ciu ze stosunkowo ??agodnego ??rodowiska po??udniowoafryka??skiego do zimniejszego i mniej przyjaznego ??rodowiska europejskiego.”

Europejskim Neandertalczykom “widocznie brakowa??o tej techniki, kt??ra prawdopodobnie zapewni??a pierwszym ludziom wsp????czesnym przewag? ewolucyjn?, kiedy opanowywali Eurazj?” – zastanawiaj? si? dr Webb i dr Domanski.

Wsparcie unijne bada?? pochodzi??o z mi?dzynarodowych stypendi??w Marie Curie dla wyje??d??aj?cych naukowc??w przyznawanych w Si??dmym Programie Ramowym (7PR).

Wi?cej informacji:

Science:
http://www.sciencemag.org/

Instytut Pochodzenia Cz??owieka Uniwersytetu Stanowego w Arizonie:
http://iho.asu.edu/

Teksty pokrewne: 30465

Kategoria: Wyniki projekt??w
?r??d??o danych: Science; Instytut Pochodzenia Cz??owieka Uniwersytetu Stanowego w Arizonie
Referencje dokumentu: Brown K.S., et al. (2009) Fire as an engineering tool of early modern humans. Science 325:859-62. DOI: 10.1126/science.1175028.
Indeks tematyczny: Koordynacja, wsp??lpraca; Technologia materialowa; Rozw??j regionalny; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

hastagi na stronie:

#dolsk wianki 2011 #wianki dolsk 2011 #wianki 2011 dolsk #wianki w dolsku 2011 #pierwsi ludzie w ameryce

Authors

Related posts

Top