Orange Free na pr??b?

W promocyjnej ofercie Orange Free na pr??b?, klienci mog? skorzysta? z najszybszego mobilnego dost?pu do internetu i wypr??bowa? jego mo??liwo??ci w miejscach, w kt??rych chcieliby z niego korzysta?. Je??li us??uga nie spe??ni oczekiwa?? mo??na z niej zrezygnowa? bez konsekwencji wynikaj?cych z przedterminowego rozwi?zania umowy.

W ofercie Orange Free na pr??b?, klienci kt??rzy kupi? us??ug? z umow? na czas okre??lony – 24 miesi?ce, mog? z niej zrezygnowa? w ci?gu pierwszych 6 pe??nych dni, od daty podpisania umowy. Rezygnuj?c w tym terminie nie zap??ac? ??adnych op??at z
ie? HSPA  se? HSPA  si? HSPA  sie HSPA  sie?HSPA

a korzystanie z us??ugi ani op??aty dodatkowej za rozwi?zanie umowy przed terminem. Warunkiem jest z??o??enie pisemnej rezygnacji, zwrot karty SIM oraz karty modemowej. Jedynym kosztem jaki ponios? b?dzie jednorazowa op??ata aktywacyjna w wysoko??ci 61 z??.

Klienci kupuj?cy us??ug? mog? wybra? jedn? z jej dw??ch opcji – Orange Free Standard z abonamentem za 60 z?? lub Orange Free Premium za 120 z?? miesi?cznie. Zawieraj?c umow? na 24 miesi?ce wraz z us??ug? b?d? mogli kupi? nowoczesny modem USB lub kart? modemow? PCMCIA w promocyjnej cenie od 1 z??.

Nowa oferta Orange jest adresowana do os??b, kt??re chcia??yby korzysta? z nowoczesnego, mobilnego dost?pu do internetu dzia??aj?cego z pr?dko??ci? do 7,2 Mb/s, ale nie s? pewne czy tego typu us??uga b?dzie w stanie spe??ni? ich oczekiwania. Wybieraj?c ofert? Orange mog? bez po??piechu sprawdzi?, jak dzia??a mobilny internet i jaki jest jego zasi?g.

hastagi na stronie:

#internet na próbę 2011 #orange fri #Rozwiązanie umowy z orange wzór #rezygnacja z telefonu komórkowego #wzór rozwiązania umowy z orange #wypowiedzenie umowy o telefon komórkowy wzór #rezygnacja z internetu orange #rezygnacja z internetu orange wzór #jak napisać rezygnację z internetu #jak napisać rezygnację z telefonu komórkowego

Authors

Related posts

Top