M?ska depilacja – G??adkie cia??o jak u?? m???czyzny

G??adkie cia??o jak u?? m???czyzny

Kt??ry z Pan??w nie skrzywi??by si? na widok nieogolonych n??g u swojej partnerki? Depilacja, b?d?ca jeszcze w latach 70-tych ubieg??ego wieku, jedynie mod? i oznak? przesadnego dbania o wygl?d, dzi?? sta??a si? u kobiet obowi?zuj?c? regu??? estetyki. Podobnie sta? si? mo??e z coraz silniejszym trendem usuwania zb?dnego ow??osienia u m???czyzn.

Po wpisaniu w wyszukiwark? internetow? s????w: ??m?ska depilacja? wi?kszo??? link??w przeniesie nas na fora internetowe, gdzie Panowie, cz?sto przy pomocy Pa??, dowiaduj? si? o najskuteczniejszych sposobach depilacji. Tak du??e zainteresowanie przy r??wnoczesnym braku jakichkolwiek sprawdzonych informacji poradnikowych ??wiadczy? mo??e jedynie o tym, ??e jest to ci?gle temat wstydliwy i mo??liwy do poruszenia jedynie z poziomu anonimowego u??ytkownika sieci.
Depilacja przestaje by? typowo kobiec? czynno??ci? ??r??d??o DER-MED
Jednocze??nie, na co dzie??, na ekranach telewizor??w i monitor??w mo??emy podziwia? krajowe i zagraniczne s??awy nie ukrywaj?ce faktu poddawaniu si? zabiegom usuwania zb?dnego ow??osienia. Czy??by zatem co?? powszechnie stosowane przez znanych i na??ladowanych by??o zarazem czym?? nie pasuj?cym do przeci?tnego m???czyzny?

W Polsce brakuje statystyk m??wi?cych o popularno??ci depilacji w??r??d mocnej p??ci. Takie badania przeprowadzone zosta??y w Zachodniej Europie, a ich wyniki wydaj? si? potwierdza? tez?, ??e jest to coraz popularniejsza metoda na popraw? wygl?du i uzyskanie poczucia komfortu. Do usuwania zb?dnego ow??osienia przyznaje si? oko??o 70% mieszka??c??w W??och, Francji i Niemiec. Oczywi??cie, w tej grupie znajduj? si? zar??wno osoby, kt??re tylko raz podda??y si? takiemu zabiegowi, jak i Panowie korzystaj?cy z nich regularnie.

Miejscem najcz???ciej depilowanym przez m???czyzn s? okolice pach ?? w badaniu wskazali je prawie wszyscy uczestnicy. Ponad dwie trzecie z nich usuwa r??wnie?? zb?dne ow??osienie z klatki piersiowej, a jedna czwarta z plec??w. Najmniejsz? popularno??ci? cieszy si? golenie miejsc intymnych i n??g, przyzna??o si? do niego oko??o 10% respondent??w. Czy zatem taka moda mo??e trafi? lub ju?? trafi??a do Polski?

– Panowie stanowi? niewielki odsetek w??r??d Klient??w naszych salon??w. Bardzo cz?sto przyprowadzani s? przez swoje partnerki, poniewa?? sami nie zdecydowaliby si? na taki krok ?? m??wi Patrycja Jurek, dyplomowany kosmetolog z Centrum Kosmetyczno-Dermatologicznego DER-MED. ?? Jednak to prawda, ??e z roku na rok przybywa m???czyzn zainteresowanych depilacj?, ale sami do ko??ca nie wiedz? jak przeprowadzony b?dzie zabieg. Wielu z nich my??li, ??e b?dziemy zrywa? z nich sk??r? lub przypala? ??ywym ogniem, a przecie?? stosowana przez nas metoda laserowa, przy u??yciu odpowiedniej ma??ci, wcale nie musi by? bolesna, a co wa??niejsze efekty s? d??ugotrwa??e ?? wyja??nia kosmetolog.

W??r??d powod??w likwidacji zb?dnego ow??osienia Panowie podaj? najcz???ciej poczucie komfortu. Poprawa wygl?du znajduje si? dopiero na drugiej pozycji. Zatem je??eli wierzy? badaniom, okazuje si?, ??e depilacja nie jest po??wi?caniem si? dla estetyki, ale, paradoksalnie, umilaniem sobie ??ycia po???czonym z lepszym wygl?dem. Co zapewne dostrzeg? wszystkie Panie. Z ich bowiem zdaniem licz? si? wszyscy, nawet ci najprawdziwsi m???czy??ni.

Kontakt dla medi??w:

Katarzyna WYLON
Junior Media Manager
Agencja inplusPR
GSM 500 244 744
[email protected]

hastagi na stronie:

#męskie fryzury intymne #fryzury intymne męskie #fryzury intymne zdjęcia #męskie fryzury intymne zdjęcia #golenie miejsc intymnych u mężczyzn film #depilator męski #depilacja miejsc intymnych u mężczyzn #fryzura intymna męska #golenie miejsc intymnych u mężczyzn zdjęcia #intymne fryzury męskie

Authors
Top