Kiedy ch??opcy nosz? bokserki, m???czy??ni nosz? SAXXy

Informacja prasowa
???d??, 4 marca 2020

Kiedy ch??opcy nosz? bokserki, m???czy??ni nosz? SAXXy

O ile wskazanie terminu Dnia Kobiet nie sprawia wi?kszo??ci z nas problemu, tak podanie daty ??wi?ta p??ci przeciwnej, mo??e okaza? si? problemem. Dzie?? Ch??opaka we wrze??niu czy mo??e Dzie?? M???czyzny w marcu? Dwie do??? odleg??e daty?? Efekt? Ma??o kto pami?ta o kt??rejkolwiek z nich. C????, marka SAXX nie zapomina o Panach i przypomina: 10 marca obchodzimy Dzie?? M???czyzn! Co ciekawe, tego dnia obchodzimy te?? ??wi?ta najbardziej m?skiego z nich ?? Chucka Norrisa.

Kiedy m???czyzna, a kiedy ch??opak?
Ile os??b, tyle opinii. Podobnie jest przy pr??bie wyznaczenia oficjalnej daty Dnia M???czyzny. W literaturze mo??emy znale??? kilka termin??w. Jednym z nich jest 10 marca, a wi?c dwa dni po Dniu Kobiet. Jest to data ??ci??le zwi?zana z religi? Katolick?, gdy?? nawi?zuje do wspomnienia 40 ??wi?tych M?czennik??w z Sebasty. Druga data to 4 kwietnia ?? dzie??, w kt??rym obchodzenie ??wi?ta pan??w popularne by??o w okresie Polski Ludowej. Nie mniej, w krajach by??ego Zwi?zku Radzieckiego zwyczajowo Dzie?? M???czyzn jest obchodzony 23 lutego. Tego dnia obchodzono Dzie?? Armii Czerwonej i Marynarki Wojennej, kt??ry p????niej ewoluowa?? w Dzie?? Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej. Z racji tego, ??e s??u??ba wojskowa nierozerwalnie ???czy si? z p??ci? m?sk?, ??wi?to to z czasem przyj???o si? tak??e jako Dzie?? M???czyzn. Ostatni? z najcz???ciej podawanych dat jest 19 listopada, kiedy to w 1999 roku w Trynidadzie i Tobago, przy wsparciu m.in. ONZ ustanowiono pierwszy Mi?dzynarodowy Dzie?? M???czyzn na ??wiecie. Do dzi?? jest on oficjalnie obchodzony przez niekt??re pa??stwa w??a??nie wtedy. Oczywi??cie, aby nie by??o ??tak ??atwo?, niekt??re kraje maj? r??wnie?? swoje w??asne daty. I tak: Bu??garzy bawi? si? 16 marca, Brazylijczycy ??wi?tuj? 15 lipca, podczas gdy w Austrii to ??wi?to jest dniem ruchomym, obchodzonym w pierwsz? sobot? listopada.
Dzie?? Ch??opaka r??wnie?? nie ma jednej sta??ej daty na ca??ym ??wiecie, trzeba jednak przyzna?, ??e tutaj pula termin??w jest znacznie mniejsza. W Polsce ??wi?to to jest obchodzone 30 wrze??nia. By? mo??e przez w??a??nie t? jedn? oficjaln? dat? ??wi?to to jest bardziej popularne od Dnia M???czyzny. B?d??my jednak szczerzy, kt??ry z pan??w chcia??by, b?d?c doros??ym facetem, nadal obchodzi? Dzie?? Ch??opaka? Oczywi??cie, trzeba piel?gnowa? swoje wewn?trzne dziecko, jednak nie jest mi??o, kiedy osoby z zewn?trz w ten spos??b tak nas postrzegaj?. My??l?c zdroworozs?dkowo, 10 marca to bardzo dobra data na celebracj? Dnia M???czyzny. Dlaczego? Dzi?ki Dniu Kobiet, kt??ry ??wi?towany jest zaledwie dwa dni wcze??niej, ??atwiej jest zapami?ta? dat?, poza tym nawet je??eli nasz facet zachowuje si? czasem jak ma??y ch??opiec, czasem lepiej jest zachowa? to spostrze??enie dla siebie i doceni? ??nie tylko od ??wi?ta? jego m?sk? postaw?. W jaki spos??b?

Liczy si? intencja?
Kiedy ju?? zdecydujemy kiedy (i czy) obchodzimy Dzie?? M???czyzny, warto jest zastanowi? si? nad podarunkiem. Dla wielu jest znacznie trudniejszy w wyborze ni?? dla kobiety. S??odycze i kwiaty to bezpieczne po???czenie, kt??re wywo??a u??miech na twarzy niejednej damy. My??l?c o prezencie dla faceta, jedno jest pewne. Nietrafiony zestaw prezentowy z lich? wod? kolo??sk? i s??abej bieli??nie ze ????miesznymi napisami?, kt??ra rozpadnie si? po pierwszym praniu m??wimy stanowcze NIE! Co innego SAXXy ?? wyj?tkowe bokserki premium stworzone na nowo z my??l? o m?skich klejnotach. Na czym polega ich niezwyk??o???? Tym, co wyr????nia Saxxy jest BallPark Pouch, czyli specjalna kieszonka/hamak na m?skie klejnoty. Dzi?ki niej s? oddzielone od ud i nie ulegaj? obt??uczeniom, obtarciom czy przegrzaniu. ??wietnie sprawdz? si? nie tylko podczas treningu, ale r??wnie?? podczas trud??w dnia codziennego. SAXXy dost?pne s? w pe??nej gamie modeli, dzi?ki czemu wyb??r tego idealnego nie b?dzie stanowi?? ??adnego problemu.

Ka??dy z nas lubi by? doceniany. Bez wzgl?du na to czy obchodzimy Dzie?? Kobiet czy Dzie?? M???czyzn (a mo??e jednak bli??szy jest nam Dzie?? Ch??opaka), pami?tajmy o swoich bliskich. Do dw??ch z tych ??wi?t pozosta?? nieca??y tydzie??. Warto wi?c zastanowi? si? nad odpowiednim podarkiem, kt??ry wywo??a u??miech na twarzy drugiej osoby i nie b?dzie to grymas politowania.

Dodatkowe informacje:

SAXX ?? To bokserki i spodenki dla m???czyzn ??stworzone na nowo?, za pomoc? zastosowanych materia????w i nowych technologii. Marka to ??wiatowy hit w kategorii m?skiej bielizny, po kt??ry za granic? si?gaj? znani sportowcy i gwiazdy. Od 2018 r. dost?pna jest r??wnie?? w Polsce.

W SAXXach zastosowano technologi? BallPark Pouch™, kt??ra dzi?ki specjalnemu hamakowi trzyma ??kulki? we w??a??ciwym miejscu. Ponadto dzi?ki odwr??conym szwom, ergonomicznej konstrukcji i super mi?kkiej, elastycznej gumie, bielizna ta uchodzi za niezwykle wygodn? i idealnie dopasowan? do m?skiego cia??a. Zastosowanie innowacyjnych tkanin u??atwia z kolei odprowadzenie wilgoci z powierzchni sk??ry, dzi?ki czemu pozwala zachowa? komfort podczas d??ugiej podr????y czy uprawiania sport??w.

Wi?cej informacji na stronie www.meskarzecz.com

Authors
Top