Jak to jest by? matk? w Polsce? ?? Kobiety o kobietach

Jak to jest by? matk? w Polsce? ?? Kobiety o kobietach
Odwa??ne, pewne siebie, aktywne zawodowo, cz?sto zapracowane. Ale zupe??nie inne ni?? nasze w??asne matki. Inaczej chcemy ??y?, inaczej wychowywa? dzieci. Nie znosimy krytyki, rozwijamy si?, walczymy z poczuciem winy ( ??e za ma??o, nie do??? dobrze zajmujemy si? dzie?mi). Taki jest stereotypowy obraz wsp????czesnej polskiej matki. Tak przedstawiaj? go media. A jak jest naprawd??
W ??rod? 2 grudnia 2015 roku spotkali??my si? w wyj?tkowym gronie i r??wnie niezwyk??ych okoliczno??ciach w Restauracji N31 by Robert Sowa.

Fot. Pako Film
Dzi?ki uprzejmo??ci naszych Partner??w – kt??rym z ca??ego serca dzi?kujemy – firmy Biomed, Neurohm Polska, N31 Restaurant&Bar by Robert Sowa oraz Pako Film oraz wspania??ym go??ciom, mogli??my podyskutowa? o tym, jak to jest by? matk? w Polsce. Nasze spotkanie zyska??o wi?cej blasku, dzi?ki cennym g??osom naszym go??ci m.in. : dr hab. Jacka Wasilewskiego, Marty Kuligowskiej, Anety Todorczuk-Perchu?, Wioli Ko??akowskiej i Segritty.

Fot. Pako Film
Byli z nami nasi przyjaciele i wspania??e kobiety, znakomici przedstawiciele medi??w, psychologowie i socjologowie. Spotkanie poprowadzi??a Ma??gorzata Ohme – psycholog dzieci?cy i rodzinny.

Fot. Pako Film
Pani Katarzyna Galarowicz z firmy Biomed, kt??ra na co dzie?? zajmuje si? dbaniem o kobieco??? i partnera naszej konferencji, przedstawi??a nowe podej??cie do higieny intymnej kobiet. Pokaza??a nowo??? prOVag emulsj? oraz raport z bada?? ankietowych przeprowadzony w 2015 dotycz?cy higieny intymnej.
Ale po co to wszystko? Dla nas – kobiet, bo ca??e spotkanie mia??o bardzo kobiec? przyczyn? – w pa??dzierniku br. zapytali??my was, “Jak to jest by? matk? w Polsce?”. Przeczytajcie zatem co m??wi? i my??l? kobiety o kobietach – naprawd? :).
Czy w og??le potrafimy przyzna? jakie jeste??my, czy umiemy przyzna? si? nawet przed sam? sob? do swoich prawdziwych pogl?d??w?
W pierwszej po??owie pa??dziernika z pomoc? firmy badawczej NEUROHM Polska zapytali??my 1429 kobiet o ich opinie na temat ich ??ycia jako matek. Ich odpowiedzi zosta??y jednak zweryfikowane innowacyjn? metod? badawcz? BIOCODE??, kt??ra polega na pomiarze indywidualnego czasu reakcji respondenta. Im szybsza odpowied?? TAK lub NIE, tym wi?ksza pewno??? postawy czy opinii. Dzi?ki czasom reakcji odkryli??my to, co w deklaracjach jest prawd?, a co cz?sto ukryte jest pod warstw? oczekiwa?? spo??ecznych, mody b?d?? niech?ci do odkrywania w??asnych pogl?d??w.
Tak wi?c (co bardzo wa??ne) w ??wiecie ??po ci???y? zapominamy o sobie, a nasze my??li skupiaj? si? g????wnie na dzieciach i ich przysz??o??ci. W ankiecie tylko 1/3 kobiet przyzna??a, ??e ma czas dba? o siebie i czuje, ??e si? rozwija. Co wi?cej, jeszcze mniej z nich naprawd? w to wierzy (odpowiednio 9% i 12%). Nie mamy czasu my??le? o tym czego tak naprawd? chcemy od ??ycia i w jakim kierunku chcemy si? rozwija?.

Zapytane o to czy znamy swoje marzenia, w znacznej wi?kszo??ci deklarujemy, ??e wiemy czego chcemy od ??ycia i w jakim kierunku chcemy je rozwija?. Jednak, jak wynika z badania tak naprawd? nie mamy czasu my??le? o tym czego MY chcemy. Chwil? na takie przemy??lenia ma tylko 30% ankietowanych mam.

Ponad po??owa z badanych kobiet potwierdza, ??e mia??a niejeden kryzys z partnerem i my??la??a by od niego odej???. Jednak m??wi?c w ten spos??b nie s? tak naprawd? o tym przekonane. Wahanie to mo??e wynika? z faktu, ??e sprzeczki kt??re rozpatrujemy w kategoriach ??kryzysu? nie dotycz? prawdziwie wa??nych dla nas sfer.

Co wi?cej, ponad 70% ankietowanych kobiet m??wi, ??e nie mia??a romansu i ??e nie by??a zdradzana przez partnera, jednak odpowiedzi te cechuje umiarkowana pewno???. Jednak czy potrafimy okre??li? gdzie le??y granica, za kt??r? mo??emy uzna? co?? za zdrad?? Inna sprawa, ??e r??wnie cz?sto nie mamy namacalnych dowod??w zdrady, a w my??l przys??owia ??czego oczy nie widz?, tego sercu nie ??al?…
Ponad 40% respondentek uwa??a swoj? mam? za autorytet i wi?kszo??? z nich jest o tym przekonana. Wi?kszo??? z nas ca??e ??ycie k????ci si? z ca??ym ??wiatem, ??e nigdy nie b?dzie taka jak nasze matki i z ca??? pewno??ci? nie po??lubi m???czyzny podobnego do naszego ojca. Co t??umaczy dlaczego 37% uczestniczek badania zaprzecza, ??e jest mam? podobn? do swojej mamy, jednocze??nie nie ma co do tego pewno??ci. Mimo to po??owa z nich potrafi przyzna? si? do pope??niania b???d??w swoich rodzic??w, ale tylko 11% w g???bi tego nie wypiera. Nasze badane zaprzeczaj? jakoby kierowa??y si? radami innych os??b (69%), bo przecie?? jak wiemy najlepiej doradzi nam w??asna intuicja. Jednak niski poziom przekonania u naszych badanych ??wiadczy o tym, ??e w rzeczywisto??ci s??owa innych pod??wiadomie wp??ywaj? na nasze decyzje.

W ??wiadomo??ci ka??dej z nas istnieje archetyp Matki Polki, kt??remu na ka??dym kroku pr??bujemy dor??wna? ???cz?c ??ycie zawodowe z macierzy??stwem. Okazuje si?, ??e nasze badane to super kobiety, bo a?? po??owie z nich si? to udaje. Co wi?cej, postawa ta jest ugruntowana, a ankietowane mocno w to wierz?. Ponadto, prawie po??owa bez wahania twierdzi, ??e praca sprawia im przyjemno??? i daje poczucie spe??nienia.

To wewn?trzne poczucie zaanga??owania i efektywnego ???czenia obu r??l – matki i pracownika pozwala im realizowa? si? bez poczucia winy, ??e po??wi?caj? dziecku za ma??o czasu. Jedynie 14% odczuwa emocjonalny dyskomfort z tego powodu, ??e nie sp?dza z dzieckiem ka??dej chwili.
Pomimo, i?? na ka??dym kroku staramy si? udowodni? partnerom swoj? wy??szo??? jako rodzica to postrzegamy ich jako dobrych ojc??w. Oko??o 50% badanych kobiet ocenia swojego partnera jako dobrego ojca i twierdzi, ??e mo??e liczy? na niego w opiece nad dzie?mi. W obydwu przypadkach jest o tym przekonana oko??o 1/3 z nich. Pewno??? oceny jest nieco wy??sza w przypadku atrybutu mog? liczy? na mojego partnera w opiece nad dzie?mi. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, ??e na ??bycie dobrym ojcem? sk??ada si? znacznie wi?cej czynnik??w, kt??re wewn?trznie nasze ankietowane musz? sobie przeanalizowa?. Jak wynika z badania, bycie dobrym ojcem to w naszych oczach nie tylko pomoc w opiece nad dzie?mi.

Wynikami bada?? podzieli??y??my si? po raz pierwszy wczoraj (tj. 2 grudnia) na konferencji Oh!me. Nied??ugo na stronie www.ohme.pl foto- i video-relacja z ca??ego spotkania. Zapraszamy. Dla kobiet, o kobietach, z potrzeby kobiet.

IMG_6903

Jak to jest by_ matk_ w Polsce_01

Jak to jest by_ matk_ w Polsce_02

Jak to jest by_ matk_ w Polsce_03

Jak to jest by_ matk_ w Polsce_04

Jak to jest by_ matk_ w Polsce_05

Jak to jest by_ matk_ w Polsce_06

Authors
Top