Dzia?? Microsoft Hardware prezentuje wyj?tkowe funkcje dla systemu Windows 7

Urz?dzenia peryferyjne oferowane przez dzia?? Microsoft Hardware b?d? w pe??ni zgodne z nowym systemem operacyjnym i wyposa??one w przydatne funkcje u??atwiaj?ce codzienn? prac?


Warszawa, 4 czerwca 2009 r. – Firma Microsoft poinformowa??a, ??e aktualnie oferowana seria uznanych na rynku myszy, klawiatur, kamer LifeCam, urz?dze?? do gier i akcesoriów do notebooków b?dzie w pe??ni zgodna z systemem operacyjnym Windows 7. Premiera nowego systemu operacyjnego odb?dzie si? 22 pa??dziernika 2009 r. Chc?c u??atwi? u??ytkownikom codzienn? prac?, dzia?? Microsoft Hardware opracowa?? nowe funkcje dla systemu Windows 7, pozwalaj?ce zaoszcz?dzi? cenny czas. Dzi?ki nim wszyscy u??ytkownicy korzystaj?cy z nowego systemu operacyjnego b?d? bardziej zadowoleni z jego obs??ugi.


W ci?gu nadchodz?cych miesi?cy dzia?? sprz?tu firmy Microsoft zaprezentuje wiele nowych funkcji dla systemu Windows 7, opracowanych z my??l? o urz?dzeniach peryferyjnych. Pierwsz? z nich jest pozwalaj?ca oszcz?dzi? czas funkcja o nazwie Taskbar Favorites (Ulubione elementy paska zada??). Dzi?ki niej u??ytkownicy klawiatur Microsoft Hardware mog? w nowy, wygodny sposób uzyskiwa? dost?p do najcz???ciej u??ywanych programów i dokumentów. Kolejno??? aplikacji umieszczonych na pasku zada?? mo??na w prosty sposób modyfikowa?, klikaj?c i przeci?gaj?c je w inne miejsce.
Nowe korzy??ci wynikaj?ce ze wspó??pracy sprz?tu Microsoft z systemem Windows 7 obejmuj? równie?? nast?puj?ce funkcje:  • Device Stage. Myszy i klawiatury oferowane przez dzia?? sprz?tu Microsoft b?d? obs??ugiwa??y funkcj? Device Stage, dost?pn? w systemie Windows 7. Umo??liwia ona u??ytkownikom szybki i prosty dost?p do najcz???ciej realizowanych zada??, w tym informacji o produkcie, rejestracji, ustawieniach i pozosta??ych zadaniach wykonywanych za pomoc? takich urz?dze??, jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, drukarki, przeno??ne odtwarzacze multimedialne i inne urz?dzenia.

  • Windows Flip. U??ytkownicy myszy i klawiatur Microsoft mog? w prosty sposób wy??wietli? podgl?d miniatur wszystkich otwartych okien – wystarczy jedno klikni?cie przyciskiem myszy. Automatycznie wy??wietlony zostanie pe??noekranowy podgl?d aplikacji, który umo??liwia u??ytkownikom wygodniejsze odszukiwanie i wybór okre??lonych aplikacji.

  • Windows Live Movie Maker oraz Windows Live Photo Gallery. U??ytkownicy kamer LifeCam b?d? mogli szybciej edytowa? swoje zdj?cia i filmy. Za pomoc? funkcji Movie Maker b?d? mogli utworzy? projekt filmowy jednym klikni?ciem myszy, tak pozyskany plik wideo umie??ci? w serwisie spo??eczno??ciowym. Funkcja Photo Gallery umo??liwia u??ytkownikom umieszczanie zdj?? na stronach internetowych, a nast?pnie ich edytowanie, opisywanie i udost?pnianie przyjacio??om i cz??onkom rodziny.


Nowe funkcje to kontynuacja wieloletniej strategii integracji rozwi?za??, realizowanej przez firm? Microsoft” – powiedzia?? Brett Ostrum, dyrektor generalny Microsoft Hardware. „Urz?dzenia oferowane przez dzia?? sprz?tu firmy Microsoft usprawniaj? obs??ug? komputerów od ponad 25 lat – od myszy opracowanej dla pierwszej wersji programu Microsoft Word, po specjalne funkcje kamer LifeCam dla us??ugi Windows Live i klawiatury inspirowane systemem Windows Vista. Bliska wspó??praca mi?dzy wszystkimi dzia??ami firmy Microsoft gwarantuje, ??e produkty oferowane przez Microsoft Hardware to doskona??a propozycja dla u??ytkowników systemu operacyjnego Windows 7“.Dost?pno???


Wybieraj?c urz?dzenia peryferyjne do komputerów z systemem operacyjnym Windows 7, u??ytkownicy mog? mie? pewno???, ??e wszystkie aktualnie oferowane produkty Microsoft Hardware s? zgodne z nowym systemem. Na produktach, które pomy??lnie przesz??y badania na zgodno??? z nowym systemem operacyjnym i spe??niaj? wymogi firmy Microsoft, umieszczone zostanie logo systemu Windows 7.
S? ju?? dost?pne wersje beta oprogramowania do obs??ugi myszy, klawiatur, kontrolerów gier
i kamer internetowych Microsoft Hardware dla systemu Windows 7. Ko??cowe wersje oprogramowania do obs??ugi wy??ej wymienionych produktów, zawieraj?cego funkcje Taskbar Favorites, Device Stage, Windows Flip, Windows Live Movie Maker oraz Windows Live Photo Gallery zostan? udost?pnione 26 lipca (oprogramowanie do obs??ugi myszy i klawiatur) oraz 31 lipca (oprogramowanie do obs??ugi kamer LifeCam). Osoby, które ju?? teraz korzystaj? z wersji testowej systemu Windows 7, mog? pobra? wersj? beta oprogramowania ze strony
http://www.microsoft.com/hardware/windows7/support.mspx.

hastagi na stronie:

#Wspólnie z kolegami przygotowujecie jedzenie na trzydniową wycieczkę rowerową

Authors

Related posts

Top